jeudi 30 novembre 2023

Prières ⇒ Le Chapelet (en Créole)

 

NAN NON PAPA A, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amen

MWEN KWÈ (KREDO A).
Mwen kwè nan Bondye,
Papa ki gen tout pouvwa Li kreye syèl la ak tè a.
Mwen kwè nan Jezu Kri, sèl Pitit Bondye a.
Li se Granmèt nou an.
Se pa pouvwa Lespri Sen an, kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj.
E li tounen yon moun.
Li soufri sou rèyn Pons Pilat, yo kloure l sou kwa a.
Li mouri e yo antere li.
Li desann kote mò yo te ye a.
Sou twazyèm jou, li leve byen vivan sot nan pami mò yo.
Li monte nan syèl la e li chita adwat Papa a ki gen tout pouvwa.

Li gen pou retounen pou l jije ni moun kap viv, ni moun ki mouri.
Mwen kwè nan Lespri Sen an.
Mwen kwè Legliz la sen e li la pou tout moun.
Mwen kwè tou byen zanmi Bondye yo fè sèvi lòt yo.

Mwen kwè peche yo va jwenn padon.
Mwen kwè kò moun ki mouri yo va leve byen vivan.
Mwen kwè nan lavi ki pap janm fini an. Amèn!

PAPA NOU ki nan syèl la, se pou nou respekte non ou, se pou nou rekonèt se ou ki wa, se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, bannou li jodi a. Padonnen sa nou fè w tankou nou padonnen moun ki fè nou kichòy. Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak sa ki mal. Amèn

MARI FÈ KÈ W KONTAN, ou menm ki plen favè Granmèt la avèk ou. Li beni w pase tout fi e li beni Jezi pitit ou fè a. Mari ou sen, ou se manman Bondye, nou se pechè, lapriyè pou nou jodi a ak lè nou prèt pou mouri. Amèn

LWANJ POU PAPA A, ak Pitit la ak Lespri Sen an. Depi nan kòmansman, ni jodi a, ni toulejou e pou toutan gen tan. Amèn

 

 

 

WordPress PopUp Plugin

Association des Fidèles Charismatiques d’Haïti