Vendredi 5 Juin 2020

Prières ⇒ Le Chapelet (en Créole)

 

NAN NON PAPA A, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amen

MWEN KWÈ (KREDO A).
Mwen kwè nan Bondye,
Papa ki gen tout pouvwa Li kreye syèl la ak tè a.
Mwen kwè nan Jezu Kri, sèl Pitit Bondye a.
Li se Granmèt nou an.
Se pa pouvwa Lespri Sen an, kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj.
E li tounen yon moun.
Li soufri sou rèyn Pons Pilat, yo kloure l sou kwa a.
Li mouri e yo antere li.
Li desann kote mò yo te ye a.
Sou twazyèm jou, li leve byen vivan sot nan pami mò yo.
Li monte nan syèl la e li chita adwat Papa a ki gen tout pouvwa.

Li gen pou retounen pou l jije ni moun kap viv, ni moun ki mouri.
Mwen kwè nan Lespri Sen an.
Mwen kwè Legliz la sen e li la pou tout moun.
Mwen kwè tou byen zanmi Bondye yo fè sèvi lòt yo.

Mwen kwè peche yo va jwenn padon.
Mwen kwè kò moun ki mouri yo va leve byen vivan.
Mwen kwè nan lavi ki pap janm fini an. Amèn!

PAPA NOU ki nan syèl la, se pou nou respekte non ou, se pou nou rekonèt se ou ki wa, se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, bannou li jodi a. Padonnen sa nou fè w tankou nou padonnen moun ki fè nou kichòy. Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak sa ki mal. Amèn

MARI FÈ KÈ W KONTAN, ou menm ki plen favè Granmèt la avèk ou. Li beni w pase tout fi e li beni Jezi pitit ou fè a. Mari ou sen, ou se manman Bondye, nou se pechè, lapriyè pou nou jodi a ak lè nou prèt pou mouri. Amèn

LWANJ POU PAPA A, ak Pitit la ak Lespri Sen an. Depi nan kòmansman, ni jodi a, ni toulejou e pou toutan gen tan. Amèn

 

 

 

Mistè Douloure (Soufrans)

«Yon meditasyon an pwofondè mistè douloure yo gen plis valè pase yon jèn ak pen ak dlo ou ta fè chak vandredi pandan tout yon ane. Li gen plis valè tou pase si w ta resite tout sòm ki gen nan Bib la» St Albert le Grand

Premye Mistè Douloure

JEZU AP AGONI NAN JETSEMANI

Jezu di : «Nanm mwen chagren pou m ta mouri…Papa o, tout bagay posib pou ou. Voye vè sa a lwen mwen. Men se pa sa mwen vle mwen menm, men sa ou vle, ou menm». (Mk 14, 33-36)

Demann : Pou nou regrèt peche nou yo

 

 

 

Dezyèm Mistè Douloure

YO MALTRETE JEZU ANBA KOU

Se konsa Pilat pran Jezu, li fè solda l yo kale l. (Jn 19, 1)
«Mwen pare do m bay moun k ap bat mwen yo». (Iz 50, 6)

Demann : Pou nou regrèt peche nou yo

 

 

Twazyèm Mistè Douloure

YO METE YON KOUWÒN PIKAN NAN TÈT JEZU

Sòlda yo trese yon kouwòn ak pikan, yo mete l sou tèt li. (Jn 19, 2)

 

Demann : Pou nou gen imilite

 

 

 

 

Katriyèm Mistè Douloure

JEZU AP POTE KWA A

Jezu li menm t ap pote kwa l, li mache sòti al kote yo rele Zo Tèt la, an Ebre yo rele l Gòlgota. (Jn 19, 17)

 

Demann : Pou nou gen pasyans nan eprèv lavi a

 

 

 

 

Senkyèm Mistè Douloure

YO KLOURE JEZU SOU KWA A

Jezu lage yon gwo rè l, li di : «Papa a, mwen remèt Lespri mwen nan men w». (Lk 23, 46)
Apresa, Jezu pouse yon lòt rèl byen fò, li rann souf li. (Mt 27, 50 ak Jn 19, 30)

Demann : Pou pechè yo ka konvèti

Association des Fidèles Charismatiques d’Haïti